Кам’янець-Подільська
Районна Державна Адміністрація
Кам’янець-Подільський район, Хмельницька область

Відділ освіти

32300  м. Кам’янець-Подільський , вул.Огієнка, 74

Телефон, факс 9-12-73 ; електронна адреса: vokprda@gmail.com

 

Начальник відділу Пронозюк Олена Вікторівна

 

 

9-12-73

 

2-53-35

Приймальня Чешевська Марина Валеріївна

 

 

9-12-73
Головний спеціаліст Гуменюк Ірина Богданівна  9-13-05
Головний спеціаліст Швець Алла Валеріївна

 

 

9-13-05
     
Завідувач райметодкабінетом Желізник Наталія Анатоліївна 

 

 

2-53-35
Головний бухгалтер Мартинюк Наталія Миколаївна

 

 

9-13-51

 

ПОЛОЖЕННЯ про відділ освіти Кам’янець-Подільської районної державної адміністрації Хмельницької області (в новій редакції)

 1. Загальні положення

1.1. Відділ освіти Кам’янець-Подільської районної державної адміністрації Хмельницької області (далі– відділ освіти) є структурним підрозділом районної державної адміністрації, який утворюється розпорядженням голови районної державної адміністрації і підпорядковується голові Кам’янець-Подільської районної державної адміністрації та Департаменту освіти і науки Хмельницької обласної державної адміністрації.

1.2. Пона назва установи: Відділ освіти Кам’янець-Подільської районної державної адміністрації Хмельницької області.

1.3. Скорочена назва установи: Відділ освіти Кам-Под РДА

1.4. Юридична адреса: 32343, Хельницька область, Кам’янець-Подільський район, село Довжок, вулиця Смирнова, будинок 53.

1.5. Місцезнаходження: 32300, Хельницька область, місто Кам’янець-Подільський, вулиця Огієнка, будинок 74.

1.6. Відділ освіти у своїй діяльності керується Конституцією України та законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, наказами та іншими нормативно-правовими документами Міністерства освіти і науки України та Департаменту освіти і науки Хмельницької обласної державної адміністрації, розпорядженнями голови обласної, районної державних адміністрацій, актами відповідних органів місцевого самоврядування, а також Положенням про відділ освіти Кам’янець-Подільської районної державної адміністрації Хмельницької області.

1.7. Штатний розпис, граничну чисельність, фонд оплати праці працівників та кошторис відділу освіти затверджує голова районної державної адміністрації за пропозицією начальника відділу освіти відповідно до Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2002 р. № 228 (зі змінами).

 1.8. Склад та чисельність відділу освіти необхідних для забезпечення виконання  покладених на цей підрозділ завдань, визначає голова районної державної адміністрації у межах відповідних бюджетних призначень.

 1.9. Посадові інструкції працівників відділу освіти – державних службовців, розробляються з урахуванням профілів професійної компетентності посад державної служби у державних органах, посадові інструкції інших працівників відділу освіти розробляються відповідно чинного законодавства України.

1.10. Відділ освіти Кам’янець-Подільської районної державної адміністрації є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки в органах Державного казначейства, печатку із зображенням Державного Герба України і своїм найменуванням.

2. Основні завдання відділу освіти

2.1. Реалізація державної політики в галузі освіти з урахуванням особливостей соціально-культурного середовища району.

 2.2. Створення умов для реалізації гарантованого Конституцією України права громадян на отримання дошкільної, повної загальної середньої та позашкільної освіти.

 2.3. Здійснення управління навчальними закладами, що знаходяться в межах відповідної території і належать до сфери управління державної адміністрації, та координація діяльності цих навчальних закладів.

 2.4. Аналіз стану освіти в районі, прогнозування розвитку дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти, удосконалення мережі відповідних навчальних закладів згідно з освітніми потребами громадян.

2.5. Прогнозування та реалізація заходів виконання районної програми розвитку освіти.

2.6. Комплектування навчальних закладів педагогічними працівниками, в тому числі керівними кадрами; удосконалення професійної кваліфікації педагогічних працівників, їх перепідготовка та атестація у порядку, встановленому Міністерством освіти і науки України.

2.7. Контроль за дотриманням законодавства з питань освіти, Державного стандарту загальної середньої освіти та вимог Базового компонента дошкільної освіти відповідними навчальними закладами, розташованими на території району.

2.8. Участь у розробленні та реалізації варіативної складової змісту дошкільної та загальної середньої освіти.

2.9. Організація навчально – методичного забезпечення начальних закладів.

2.10.Проведення ліцензування та атестації загальноосвітніх навчальних закладів, розташованих на території району, оприлюднення результатів ліцензування та атестації.

2.11. Забезпечення моніторингу у сфері освіти, наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності та трансферу технологій в регіоні, захисту інтелектуальної власності.

2.12. Забезпечення у межах своїх повноважень розвитку різних форм позашкільної освіти, в тому числі за місцем проживання дітей, формування програм розвитку позашкільної освіти, спрямованих на творчий розвиток особистості, виявлення та підтримку обдарованих дітей, талановитої молоді, здійснення навчально-методичного керівництва із зазначених питань.

2.13. Організація оздоровлення, відпочинку і дозвілля.

2.14. Забезпечення соціального захисту, охорони життя, здоров’я та захисту прав учасників навчально-виховного процесу в дошкільних, загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладах.

2.15. Зміцнення матеріально-технічної бази навчальних закладів.

2.16. Забезпечення вільного доступу до публічної інформації шляхом розміщення інформації щодо придбання товарів, робіт і послуг за державні кошти.

2.17. Здійснення в межах своїх повноважень заходів щодо активізації міжнародного співробітництва з питань, що належать до компетенції відділу освіти.

2.18. Забезпечення здійснення заходів щодо запобігання корупції.

3. Відділ освіти відповідно до покладених на нього завдань:

1) здійснює керівництво роботою навчальних закладів, що належать до сфери управління органів виконавчої влади та місцевого самоврядування;

2) контролює виконання вимог щодо навчання всіх дітей шкільного віку в загальноосвітніх навчальних закладах;

3) визначає потребу у навчальних закладах, заснованих  на комунальній формі власності та подає пропозиції щодо удосконалення їх мережі відповідно до соціально-економічних і культурно-освітніх потреб за наявності необхідної матеріально-технічної, науково-методичної бази, педагогічних кадрів;

4) вивчає потребу та вносить пропозиції щодо утворення вечірніх (змінних) шкіл, класів, груп з очною, заочною формою навчання при загальноосвітніх навчальних закладах та створює умови для прискореного отримання бажаючими повної загальної середньої освіти, складання державної підсумкової атестації екстерном;

5) забезпечує в межах своїх повноважень виконання Конституції України щодо функціонування української мови, як державної, надання можливостей навчатись у загальноосвітніх навчальних закладах рідною мовою чи вивчати рідну мову в державних та комунальних навчальних закладах;

6) сприяє задоволенню освітніх запитів національних меншин, які проживають у районі;

7) надає допомогу органам опіки і піклування у влаштуванні дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування та неповнолітніх, які не мають належних умов для виховання у сім’ях, до дитячих інтернатних закладів і в сім’ї під опіку (піклування) на усиновлення;

8) координує роботу навчальних закладів  щодо запобігання бездоглядності та правопорушенням серед неповнолітніх;

9) створює в районі розгалужену службу соціально-педагогічного патронажу;

10) забезпечує утворення психологічної служби в навчальних закладах;

11) координує роботу навчальних закладів, сім’ї  та  громадськості пов’язаної з навчанням та вихованням дітей, організацією їх дозвілля;

12) надає допомогу загальноосвітнім навчальним закладам та здійснює контроль за організацією безкоштовного регулярного підвезення до місць навчання і на зворотному шляху учнів (вихованців) та вчителів, які проживають у сільській місцевості;

13) організовує харчування дітей у навчальних закладах за рахунок бюджетних та залучених коштів;

14) вносить пропозиції щодо організації безоплатного медичного обслуговування дітей та учнів у навчальних закладах, здійснення оздоровчих заходів;

15) сприяє навчально-методичному, фінансовому та матеріально-технічному забезпеченню загальноосвітніх навчальних закладів;

16) впроваджує навчальні плани і програми, рекомендовані Міністерством освіти і науки України, затверджує навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів, вносить пропозиції щодо застосування експериментальних навчальних планів і програм;

17) організовує навчання обдарованих дітей і вносить пропозиції до районної державної адміністрації, відповідних органів місцевого самоврядування про відкриття профільних класів, шкіл нового типу (гімназій, колегіумів, ліцеїв, шкіл комплексів, спеціалізованих шкіл тощо) та їх матеріальну підтримку;

18) проводить у встановленому порядку конкурси, олімпіади та інші змагання серед учнів, створює міжшкільні навчально-виробничі комбінати, центри дитячої та юнацької творчості, допризовної підготовки тощо;

19) видає інформаційно-методичні бюлетені;

20) сприяє діяльності дитячих та молодіжних організацій, творчих об’єднань, товариств;

21) координує роботу пов’язану із здійсненням у навчальних закладах професійної орієнтації учнів;

22) забезпечує контроль за дотриманням правил техніки безпеки, протипожежної безпеки,  санітарного режиму в навчальних закладах та надання практичної допомоги у проведенні відповідної роботи;

23) залучає громадські організації фізкультурно-оздоровчої спрямованості, молодіжні, дитячі та інші благодійні організації до виконання соціальних програм і здійснення відповідних завдань;

24) сприяє в організації підготовки навчальних закладів до нового навчального року, зокрема, до роботи в осінньо-зимовий період, проведення поточного та капітального ремонту приміщень;

25) забезпечує оперативний контроль за збереженням існуючої мережі загальноосвітніх навчальних закладів, введенням у дію їх нових приміщень, комплектуванням меблями, спортивним інвентарем та обладнанням, навчально-методичними посібниками, підручниками;

26) подає на погодження проекти будівництва загальноосвітніх навчальних закладів, сприяє їх раціональному розміщенню, контролює використання капітальних вкладень та залучених коштів;

27) готує матеріали для засідання тендерного комітету по закупівлі товарів, робіт і послуг за бюджетні кошти;

28) формує замовлення на видання підручників, навчально-методичних посібників та іншої навчально-методичної літератури, навчальних програм, бланків документів про освіту та забезпечує ними навчальні заклади;

29) прогнозує потребу району у педагогічних працівниках і спеціалістах, укладає договори з педагогічними навчальними закладами на їх підготовку, проводить аналіз стану підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації педагогічних і керівних кадрів навчальних закладів, бере участь у розробленні програм розвитку педагогічної освіти;

30) проводить атестацію педагогічних і керівних кадрів навчальних закладів у межах своєї компетенції;

31) сприяє наданню педагогічним працівникам пільг передбачених законодавством, забезпечує соціальний захист учасників навчально-виховного процесу;

32) розглядає та вносить у встановленому порядку пропозиції щодо заохочення та нагородження працівників освіти;

33) вносить пропозиції щодо обсягів бюджетного фінансування загальноосвітніх навчальних закладів та установ освіти, які перебувають у комунальній власності, аналізує їх використання;

34) контролює створення у загальноосвітніх навчальних закладах фонду загального обов’язкового навчання (фонду всеобучу), який формується за рахунок коштів бюджету, а також залучених коштів підприємств, установ, організацій та з інших джерел, для задоволення матеріально-побутових потреб учнів;

35) здійснює контроль за додержанням Державного стандарту загальної середньої освіти, навчально-методичне керівництво та державне інспектування загальноосвітніх навчальних закладів незалежно від підпорядкування, типів і форм власності;

36) проводить атестацію навчальних закладів району (не рідше ніж один раз на 10 років) щодо реалізації освітньої діяльності та відповідності освітніх послуг державним стандартам освіти;

37) контролює дотримання  навчальними закладами державних вимог щодо змісту, рівня і обсягу освітніх послуг відповідно до рівня і профілю навчання, готує пропозиції до проектів регіональних програм і планів поліпшення становища вихованців, охорони дитинства, оздоровлення, відпочинку і забезпечує їх виконання;

38) подає у встановленому порядку статистичну звітність про стан і розвиток освіти, організовує з цією метою збирання та опрацювання інформації і формування банку даних, аналітичних матеріалів і статистичної звітністі з питань, що належать до його компетенції;

39) інформує населення про стан та перспективи розвитку освіти в районі (не рідше ніж один раз на рік);

40) взаємодіє з органами громадського самоврядування;

41) сприяє розвитку та проводить експертну оцінку статутів навчальних закладів комунальної форми власності, їх підготовку для реєстрації місцевими органами виконавчої влади;

42) забезпечує розгляд звернень громадян у межах своєї компетенції, враховує позитивні пропозиції, вживає заходів до усунення недоліків у роботі;

43) здійснює контроль за дотриманням законодавства з питань, що належать до його компетенції;

44) вивчає, узагальнює та поширює передовий досвід роботи з питань, що належать до його компетенції;

45) забезпечує у межах своїх повноважень реалізацію державної політики стосовно державної таємниці, здійснення контролю за її збереженням у відділ освітиі;

46) забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої він є;

47) забезпечує захист персональних даних;

48) бере участь у вирішенні відповідно до законодавства колективних трудових спорів (конфліктів);

49) організовує роботу з укомплектування, зберігання, обліку та використання архівних документів;

50) забезпечує в межах своїх  повноважень виконання Конституції України щодо функціонування української мови, як державної.

50) виконує інші функції відповідно до покладених на нього завдань.

4. Права відділу освіти

4.1. Залучати до розроблення районних програм розвитку освіти і розгляду питань, що належать до його компетенції, педагогічних, науково-педагогічних працівників та спеціалістів.

4.2. Брати участь в утворенні і ліквідації навчальних закладів та установ освіти всіх форм власності.

4.3. Скликати районні, у тому числі щорічні серпневі конференції педагогічних працівників, проводити семінари, наради керівників навчальних закладів та установ освіти з питань, що належать до його компетенції.

4.4.  Вносити органам виконавчої влади та органам місцевого само-врядування пропозиції щодо фінансування навчальних закладів та установ освіти, брати безпосередню участь у формуванні бюджету освітньої галузі району.

4.5. Зупиняти (скасовувати) у межах своєї компетенції дії наказів і розпоряджень керівникінавчальних закладів, якщо вони суперечать законодавству або видані з перевищенням їхніх повноважень.

4.6. Надавати платні послуги для освітнього та естетичного розвитку дітей.

4.7.  Надавати згоду на оренду фізичними та юридичними особами майна та вільних площ закладів, які знаходяться на балансі відділу освіти райдержадміністрації.

4.8. Укладати у встановленому порядку угоди про співробітництво, налагоджувати прямі зв’язки з навчальними закладами, науковими уста-новами зарубіжних країн, міжнародними організаціями, фондами тощо.

5. Керівництво та апарат відділу

5.1. Відділ освіти очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з посади розпорядженням голови районної державної адміністрації за погодженням з начальником Департаменту  освіти і науки обласної державної адміністрації, з дотриманням норм чинного законодавства України.

5.2. Начальник відділу освіти Кам’янець-Подільської районної державної адміністрації Хмельницької області здійснює повноваження керівника державної служби у відділі освіти.

5.3. Особа, яка призначається на посаду начальника повинна мати вищу освіту відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста. Стаж роботи за фахом в державній службі на керівних посадах чи на керівних посадах в інших сферах управління не менше 5 років. Досвід роботи щодо управлінням персоналом.

5.4.   Начальник відділу освіти:

1)      здійснює керівництво діяльністю відділу, забезпечує виконання покладених на відділ завдань, визначає посадові обов’язки і ступінь відповідальності його працівників;

2)      представляє інтереси району в галузі освіти у відносинах з юридичними та фізичними особами;

3)      подає на затвердження голови районної державної адміністрації проект кошторису доходів і видатків, вносить пропозиції щодо граничної чисельності та фонду оплати праці працівників відділу;

4)      затверджує положення про підрозділи і служби відділу, функціональні обов’язки його працівників;

5)      розпоряджається коштами, які виділяються на утримання відділу;

6)      відкриває рахунки у банках України, в органах Державного казначейства, має право першого підпису;

7)      планує роботу відділу і аналізує стан її виконання;

8)      видає у межах компетенції відділу накази, організовує і контролює їх              виконання;

9)      затверджує договори про співробітництво, взаємовідносини з навчальними закладами, науковими установами зарубіжних країн, міжнародними організаціями, фондами тощо;

10)    призначає на посаду і звільняє з посади працівників відділу, керівників і педагогічних працівників навчальних закладів та установ освіти комунальної форми власності;

11)    заохочує та накладає дисциплінарні стягнення на працівників відділу освіти, керівників і педагогічних працівників навчальних закладів та установ освіти;

5.5. Накази начальника відділу освіти, видані з порушенням законодавства або з перевищенням повноважень, можуть бути скасовані головою районної державної адміністрації, начальником департаменту освіти і науки обласної державної адміністрації або оскаржені в судовому порядку.

5.6. При відділі освіти утворюється колегія. Склад колегії затверджується наказом начальника відділу освіти. Рішення колегії затверджуються наказами начальника відділу освіти.

5.7. При відділі освіти може створюватися рада з питань освіти (рада керівників навчальних закладів), діяльність якої регламентується положенням про неї, а також інші громадські утворення (ради), комісії з числа учасників навчально-виховного процесу, представників громадськості району.

5.8. Для організації методичної роботи, підвищення кваліфікації педагогічних працівників при відділі освіти утворюється районний методичний кабінет загальної середньої, дошкільної та позашкільної освіти, як структурний підрозділ відділу, який діє відповідно до положення про нього, затвердженого начальником відділу освіти.

5.9. Для організації фінансово-господарської діяльності при відділі освіти створюється централізована бухгалтерія і група з централізованого господарчого обслуговування закладів освіти, що ведуть бухгалтерський облік і господарське обслуговування закладів і установ освіти району.

 5.10. Відділ освіти  у процесі виконання покладених на нього завдань взаємодіє з іншими підрозділами державної адміністрації та органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями, об’єднаннями громадян.

6. Відповідальність відділу

6.1.  Начальник відділу несе персональну відповідальність за:

•        виконання покладених на відділ освіти завдань і здійснення ним своїх функціональних обов’язків відповідно до цього Положення;

•        відповідність прийнятих ним рішень вимогам чинного законодавства;

•        виконання рішень районної ради, розпоряджень  голови райдержадміністрації;

•        своєчасну і достовірну подачу інформацій та звітів, що входять до компетенції відділу освіти.