Кам’янець-Подільська
Районна Державна Адміністрація
Кам’янець-Подільський район, Хмельницька область

Відділ організаційної роботи, інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю

32300, м. Кам’янець-Подільський, вул. Троїцька, 4, факс – 9-12-61

admin@kprda.gov.ua

Начальник відділу Мишевський Андрій Ігорович 9-04-26
Головний спеціаліст Святкевич Павлина Ігорівна 9-12-23

Головний спеціаліст

Просяна Тетяна Іванівна  9-12-23

Оператор комп'ютерного набору

   
Воронюк Валентин Юрійович
9-12-23


ПОЛОЖЕННЯ

про відділ організаційної роботи, інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю апарату Кам’янець-Подільської районної  державної адміністрації Хмельницької   області в новій редакції

І. ЗАГАЛЬНІ ЗАСАДИ

1.1. Відділ організаційної роботи, інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю апарату районної державної адміністрації є структурним підрозділом апарату районної державної адміністрації, в межах території району забезпечує виконання покладених на нього завдань та підпорядковується керівнику апарату райдержадміністрації.

1.2. Відділ організаційної роботи, інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, постановами Верховної Ради України, указами і розпорядженнями Президента України, постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, іншими нормативними актами центральних органів виконавчої влади, розпорядженнями голів обласної та районної державних адміністрацій, наказами керівника апарату райдержадміністрації, регламентом райдержадміністрації та цим Положенням.

1.3. Положення про відділ організаційної роботи, інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю затверджується головою райдержадміністрації.

ІІ. ЗАВДАННЯ І ПОВНОВАЖЕННЯ ВІДДІЛУ ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ РОБОТИ, ІНФОРМАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА КОМУНІКАЦІЙ З ГРОМАДСЬКІСТЮ

2.1. Відділ організаційної роботи, інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю утворюється для організаційного забезпечення діяльності райдержадміністрації, забезпечення реалізації, державної політики у сфері інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю на території району, надання методичної і практичної допомоги з цих питань структурним підрозділам райдержадміністрації.

2.2. Відділ організаційної роботи, інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю:

2.2.1. Забезпечує зв’язок райдержадміністрації з органами місцевого самоврядування в межах і в порядку, визначених чинним законодавством. Організовує виконання Конституції і законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, розпоряджень голови обласної та районної державних адміністрацій у сфері інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю, здійснює контроль за їх реалізацією.

2.2.2. Забезпечує контроль за здійсненням виконкомами сільських рад делегованих повноважень органів виконавчої влади відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

2.2.3. Аналізує роботу сільських голів, виконкомів сільських рад, розробляє і вносить голові райдержадміністрації пропозиції з питань підвищення ефективності їх діяльності, надає методичну і практичну допомогу виконкомам сільських рад.

2.2.4. Спільно з іншими відділами апарату забезпечує підготовку і проведення засідань колегії райдержадміністрації, нарад та інших заходів, що проводяться у райдержадміністрації.

2.2.5. Узагальнює пропозиції управлінь, відділів, інших структурних підрозділів райдержадміністрації та формує проекти квартальних планів роботи райдержадміністрації, перспективних річних планів.

2.2.6. Готує матеріали до щомісячних планів-календарів основних заходів райдержадміністрації.

2.2.7. Забезпечує взаємодію районної державної адміністрації з інститутами громадянського суспільства з питань, що належать до його компетенції.

2.2.8. Готує пропозиції щодо залучення інститутів громадянського суспільства до вирішення соціально-економічних проблем району, формування та реалізації державної та регіональної політики.

2.2.9. Готує пропозиції щодо здійснення районною державною адміністрацією заходів з метою створення належних умов для діяльності інститутів громадянського суспільства у районі.

2.2.10. Організовує з іншими структурними підрозділами районної дер­жавної адміністрації публічні заходи за участю представників інститутів громадянського суспільства, ЗМІ.

2.2.11. Забезпечує координацію та методичну підтримку взаємодії струк­турних підрозділів районної державної адміністрації з представниками інсти­тутів громадянського суспільства, ЗМІ.

2.2.12. Готує пропозиції щодо підтримки інститутів громадянського суспільства соціально значущих громадських ініціатив у районі.

2.2.13. Аналізує та прогнозує розвиток суспільно-політичних процесів у районі, розглядає питання, пов’язані з реалізацією державної політики на території району, готує інформаційно-аналітичні матеріали та подає відповідні пропозиції голові Кам’янець-Подільської районної державної адміністрації.

2.2.14. Готує інформаційні довідки про суспільно-політичну ситуацію в районі та подає їх обласній державній адміністрації.

2.2.15. Проводить моніторинг громадсько-політичних настроїв населення та оцінку суспільно-політичної ситуації в регіоні.

2.2.16. Забезпечує підготовку та проведення разом з іншими структурними підрозділами районної державної адміністрації публічних громадських обговорень.

2.2.17. Координує діяльність структурних підрозділів районної державної адміністрації зі сприяння проведенню громадської експертизи її діяльності.

2.2.18. Організовує разом з іншими структурними підрозділами районної державної адміністрації проведення конкурсів з визначення програм (проектів, заходів), розроблених громадськими організаціями та творчими спілками, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка.

2.2.19. Організовує просвітницькі кампанії для різних верств населення, інститутів громадянського суспільства з метою ознайомлення їх з механізмами участі у формуванні та реалізації державної та регіональної політики.

2.2.20. Здійснює організаційно-правове забезпечення діяльності громадської ради при районній державній адміністрації та інших консультативно-дорадчих органів, які діють на підставі розпоряджень голови районної державної адмі­ністрації та належать до компетенції відділу.

2.2.21. Здійснює моніторинг проведення мирних зібрань, організовує в уста­новленому порядку із залученням інших структурних підрозділів районної державної адміністрації розгляд вимог учасників зазначених акцій.

2.2.23. Бере участь у підготовці матеріалів для засобів масової інформації щодо діяльності голови районної державної адміністрації, а також сприяє їх поширенню, організовує брифінги та прес-конференції.

2.2.23. Організовує розробку, виготовлення та розповсюдження інформаційно-презентаційної продукції.

2.2.24. Забезпечує реалізацію державної політики у сфері інформації і видавничої справи.

2.2.25. Сприяє безперешкодній діяльності засобів масової інформації та утвердженню свободи слова.

2.2.26. Проводить в установленому чинним законодавством порядку моніторинг дотримання засобами масової інформації та суб’єктами видавничої справи законодавства з питань, що належать до компетенції відділу вносить пропозиції щодо вдосконалення питань формування державної політики у сфері інформації і видавничої справи.

2.2.27. Проводить аналіз та узагальнює інформацію про ситуацію в інфор­маційному просторі району шляхом моніторингу інтернет-ресурсів та засобів масової інформації.

2.2.28. Забезпечує оприлюднення інформації про аспекти соціально-економічного та культурного розвитку району, діяльність районної державної адміністрації у засобах масової інформації.

2.2.29. Забезпечує висвітлення в засобах масової інформації участь керівництва районної державної адміністрації в засіданнях, “круглих столах”, “гарячих телефонних лініях”, готує в межах своїх повноважень інформаційно-аналітичні матеріали.

2.2.30. Надає місцевим засобам масової інформації, суб’єктам видавничої справи всіх форм власності методичну, організаційну, практичну та консульта­ційну допомогу з питань, що належать до його компетенції.

2.2.31. Сприяє висвітленню засобами масової інформації діяльності Верховної Ради України, Президента України, Кабінету Міністрів України, центральних та місцевих органів виконавчої влади.

2.2.32. Забезпечує інформаційне наповнення офіційного веб-сайту районної державної адміністрації.

2.2.33. Здійснює організаційне забезпечення робочих поїздок в район керівництва райдержадміністрації.

2.2.34. Готує проекти розпоряджень, аналітичні, інформаційні та інші матеріали за дорученням керівництва райдержадміністрації з питань, віднесених до компетенції відділу.

2.2.35.Розглядає звернення громадян, підприємств, установ та організацій, що належать до його компетенції.

2.4. Відділ організаційної роботи, інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю має право:

2.4.1. Одержувати від державних органів, підприємств, установ та організацій, органів місцевого самоврядування необхідну інформацію  з питань, що належать до компетенції відділу.

2.4.2. Вимагати від працівників структурних підрозділів райдержадміністрації своєчасного надання матеріалів (даних) для  проведення нарад, засідань колегії, інших заходів райдержадміністрації   та довідкових матеріалів, пов’язаних з діяльністю відділу.

2.4.3. Залучати за узгодженням з керівниками інших структурних підрозділів або за дорученням керівництва райдержадміністрації для участі у вирішенні завдань відділу і разових доручень окремих спеціалістів, представників громадських об’єднань та організацій (за згодою).

2.4.4. За дорученням голови райдержадміністрації, його заступників, керівника апарату одержувати від керівників управлінь, відділів, державних підприємств, установ та організацій письмові та усні пояснення, які пов’язані з виконанням доручень голови райдержадміністрації.

2.4.5. Брати участь в роботі засідань, нарад, які проводяться в райдержадміністрації, засідань виконкомів сільських рад з питань, що належать до компетенції відділу.

2.4.6. Скликати в установленому порядку наради, проводити семінари та конференції з питань, що належать до його компетенції

2.4.7. Давати методичні вказівки керівникам інших підрозділів райдержадміністрації щодо їх діяльності, пов’язаної з реалізацією завдань, покладених на відділ організаційної роботи, інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю.

ІІІ. СТРУКТУРА ВІДДІЛУ ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ РОБОТИ,  ІНФОРМАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА КОМУНІКАЦІЙ З ГРОМАДСЬКІСТЮ

3.1. Відділ організаційної роботи, інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю утворюється у складі начальника відділу, двох головних спеціалістів.

3.2. Начальник відділу організаційної роботи, інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю, головні спеціалісти відділу призначаються на посаду і звільняються з посади керівником апарату райдержадміністрації у відповідності до вимог Закону України «Про державну службу» та інших нормативних актів, що стосуються державних службовців.