Кам’янець-Подільська
Районна Державна Адміністрація
Кам’янець-Подільський район, Хмельницька область

Відділ економічного розвитку, торгівлі та інфраструктури

32300, м. Кам’янець-Подільський, вул. Троїцька 4

Начальник відділу Чіпізубова Ольга Миколаївна

 

 

9-10-57

 

 

Головні спеціалісти

 

 

 

Завадська–Перебендюк Богдана Володимирівна

 

 

9-12-80
  9-12-80
Байдецький Богдан Володимирович

 

 

2-44-02

Окарська Антоніна Григорівна 

 

2-44-02

ПОЛОЖЕННЯ

про відділ економічного розвитку, торгівлі та інфраструктури

Кам’янець-Подільськоїрайонної державної адміністрації

Хмельницької області

(в новій редакції)

 І. Загальні засади

1.Відділ економічного розвитку, торгівлі та інфраструктуриКам’янець-Подільської районної державної адміністрації Хмельницької області(надалі – відділ)є структурним підрозділом Кам’янець-Подільської районної державної адміністрації і забезпечує виконання завдань, необхідних для реалізації державної політики у сфері економічного розвитку, торгівлі та інфраструктури (далі – галузеві повноваження) на території району.

2. Повна назва установи: відділ економічного розвитку, торгівлі та інфраструктури Кам’янець-Подільської районної державної адміністрації Хмельницької області.

3. Скорочена назва відділу: ВЕРТІ К-П РДА

4. Юридична адреса установи: вул. Смирнова, 53, с. Довжок, Кам’янець-Подільський район, Хмельницька область, 32343.

5. Фактична адреса: вул. Троїцька, 4, м. Кам’янець-Подільський, Хмельницька область, 32301.

6.Відділ підпорядкований головi районної державної адмiнiстрацiї, а також пiдзвiтнийi пiдконтрольний Департаменту економічного розвитку, промисловості та інфраструктури обласної державної адміністрації.

7. Відділу своїй дiяльностi керується Конституцiєю та законами України, актами Президента України, КабiнетуМiнiстрiв України, наказами Мiнекономрозвитку, Міністерства Інфраструктури, iншими актами законодавства України, розпорядженнями та дорученнями голови обласної державноїадмiнiстрацiї,розпорядженнями та дорученнями голови районної державноїадмiнiстрацiї, а також цим Положенням.

8. Відділ є юридичною особою, має печатку із зображенням Державного Герба України і своїм найменуванням, власні бланки, реєстраційні рахунки в органах Державної казначейської служби України.

 ІІ. Основні завдання

9. Основними завданнями відділу є забезпечення реалiзацiї на території району:

державної полiтикиекономiчного i соцiального розвитку;

державної цiновоїполiтики;

державної промисловоїполiтики;

державної регіональної полiтики;

державної полiтики у сферi інвестиційної дiяльностi та державно-приватного партнерства;

державноїполiтики з питань розвитку пiдприємництва, державної регуляторної полiтик;

державноїполiтики у сферiторгiвлi та побутових послуг;

державноїполiтики у сферiуправлiння об’єктами державноївласностi, в тому числi корпоративними правами держави;

єдиної державноїзовнiшньоекономiчноїполiтики;

державної політики у сферах транспорту (авіаційного, автомобільного, залізничного, річкового);

державної політики мінеральних ресурсів та зв’язку.

 ІІІ.Повноваження

10. Відділ вiдповiдно до визначених галузевих повноважень:

1) органiзовує виконання Конституцiї i законiв України, актiв Президента України, КабiнетуМiнiстрiв України, наказів Мiнекономрозвиткуі Міністерства інфраструктури та здiйснює контроль за їх реалiзацiєю;

2) забезпечує у межах своїх повноважень захист прав i законних інтересів фiзичних та юридичних осiб;

3) аналiзує стан i тенденції соцiально-економiчного розвитку, секторiвта галузей економіки району, проводить оцінку внутрішньо регіональної диференціації економiчного i соцiального розвитку району;

4) розробляє пропозиції до проектурегіональної стратегiї розвитку, забезпечуєкоординацiю виконання регіональної стратегії розвитку та підготовку звiтiв про її виконання;

5) готує пропозиції з питань розміщення на території району нових, реконструкції, розширенню, ліквідації діючих підприємств та інших об’єктів, незалежно від форм власності з врахуванням потреб комплексного соціально-економічного розвитку території, раціонального використання її ресурсного потенціалу та додержання екологічних норм безпеки;

6)розглядає та погоджує подані підприємствами, установами, організаціями, розташованими на території району, проекти їх планів /прогнозів/ та заходів, які пов’язані з обслуговуванням населення або можуть призвести до зміни екологічного, демографічного стану та інших наслідків і готує по них висновки і пропозиції для подання департаменту економічного розвитку, промисловості та інфраструктури обласної державної адміністрації;

7) бере участь у розробленні проектів прогнозів економiчного i соцiального розвитку України та області на середньо- та короткостроковий перiод i загальнодержавних програм економiчного, соцiального розвитку, iнших державних цiльових програм, забезпечуєкоординацiю виконання завдань, визначених цими програмами, на територiї району;

8) розробляє прогнози економiчного i соцiального розвитку району на середньостроковий перiод та програми його економiчного i соцiального розвитку на короткостроковий перiод, а також проекти державних цiльових програм, метою яких є розв’язання проблем розвитку району;

9) забезпечує контроль за виконанням показникiв програм економiчного i соцiального розвитку району на короткостроковий перiод;

10) здiйснює в установленому порядку моніторинг показникiв розвитку району; розробляє програми подолання репресивності територій  i здiйснює моніторинг їх виконання;

11) розробляє в установленому порядку пропозицiї щодо вступу до вiдповiдних об’єднань євро регіонального спiвробiтництва та реалізації спiльних з iншими суб’єктами транскордонного спiвробiтництвапроектiв (програм);

12) розробляє та надсилає проекти програм транскордонного спiвробiтництва центральним органамвиконавчої влади, вiдповiдальним за реалiзацiю державної полiтики у вiдповiднiйсферi (для пiдготовки у межах їх повноважень експертних висновкiв стосовно доцiльностi надання державної фінансової підтримки реалізації проектiв), та Департаменту економічного розвитку, промисловості та інфраструктури обласної державної адміністрації для надання вiдповiдної державної фінансової пiдтримки;

13) проводить монiторинг впливу на економiкуцiнової (тарифної) полiтики на регiональному ринку товарiв i послуг, аналiзує стан цiноутворення у вiдповiдних сферах цiнового (тарифного) регулювання, його вплив на економiчний та соцiальний розвиток району;

14) розробляє та організовує реалізацію заходiв, спрямованих на нарощування iнвестицiйнихресурсiв, створення сприятливого інвестиційного клiмату;

15) готуєпропозицiї щодо:

погодження iнвестицiйнихпроектiв у прiоритетних галузях економiки;

надання за рахунок коштів мiсцевого бюджету державноїпiдтримки суб’єктам інвестиційної дiяльностi, якi реалізують iнвестицiйнi проекти у прiоритетних галузях економiки;

створення i забезпечення функціонування спеціальних економiчних зон, запровадження спецiального режиму інвестиційної дiяльностi на територіях прiоритетного розвитку;

залучення на договірних засадах підприємств, установ, організацій до участі в розвитку та створенні нових потужностей для випуску необхідної для району продукції /робіт, послуг/, а також по нарощенню експортного потенціалу промисловості району;

16) аналiзуєекономiчнi та соціальні наслідки функціонування спеціальних економiчних зон i територій прiоритетного розвитку та подаєДепартаменту економічного розвитку, промисловості та інфраструктури обласної державної адміністраціївiдповiднуiнформацiю;

17) бере участь у пiдготовцiпропозицiй щодо визначення середньострокових прiоритетних напрямів інноваційної дiяльностi;

18) готує та подаєспецiально уповноваженому центральному органу виконавчої влади у сферi інноваційної діяльності пропозицiї щодо включенняiнновацiйнихпроектiв за регiональними програмами до державних програм i їх фiнансування шляхом кредитування з державного бюджету;

19) надає пропозиції до проектів обласних Програм розвитку малого та середнього підприємництва та розробляє проекти районних програм розвитку малого i середнього пiдприємництва, забезпечуєїх виконання, здiйснюємонiторинг виконання таких програм;

20) сприяє формуванню інфраструктури пiдтримки малого i середнього пiдприємництва;

21) бере участь у розробленні пропозицiй щодо забезпечення сприятливих умов діяльності підприємств торгiвлi, ресторанного господарства та побутового обслуговування;

22) сприяє розвитку мiжрегiональногоспiвробiтництвасуб’єктiв малого i середнього пiдприємництва;

23) бере участь у забезпеченнi реалізації єдиної інформаційної полiтики з питань дозвiльної системи у сферi господарськоїдiяльностi;

24) бере участь в органiзацiйно-методологiчномузабезпеченнi діяльності дозвiльнихорганiв та державних адмiнiстраторiв;

25) забезпечує виконання мiсцевою державною адмiнiстрацiєю повноважень уповноваженого органу управлiння щодо пiдприємств, установ, органiзацiй, якi належать до сфери їїуправлiння, вiдповiдно до статтi6Закону України “Про управлiння об’єктами державноївласностi” та подаєДепартаменту економічного розвитку,промисловості та інфраструктури обласної державної адміністраціїiнформацiю щодо:

фiнансово-господарськоїдiяльностi кожного окремого суб’єкта господарювання державного сектору економiки, який належить до сфери управління районної державноїадмiнiстрацiї;

стану об’єктiв державноївласностi, в тому числi корпоративних прав держави, якi належать до сфери управлiннярайдержадмiнiстрацiї;

виконання стратегічних планiв розвитку державних пiдприємств, державних акцiонерних товариств, управлiння корпоративними правами або контроль за дiяльнiстю яких здiйснює державна адмiнiстрацiя;

26) забезпечує нагляд за реалізацією проектiв (програм) мiжнародноїтехнiчної допомоги та визначає координатора проекту;

27) аналiзує та подаєДепартаменту економічного розвитку, промисловості та інфраструктури обласної державної адміністраціїпiдписанi координатором проекту (програми) результати поточного та/або заключного монiторингупроектiв (програм) мiжнародноїтехнiчної допомоги;

28) бере участь у розробленні стратегiчних i програмних документiв з питань залучення зовнiшньої допомоги ЄС, вiдповiдно до прiоритетних напрямів економiчного i соцiального розвитку України;

29) здiйснюємонiторинг розвитку економiчних i торговельних вiдносин з ЄС та аналiзує вплив наслідків функцiонування зони вiльноїторгiвлi з ЄС на економiчний розвиток регiону, подаєДепартаменту економічного розвитку, промисловості та інфраструктури обласної державної адміністраціїпропозицiї стосовно розбудови торговельно-економiчнихвiдносин з ЄС;

30) бере участь разом з iншими структурними пiдроздiлами в реалiзацiї державноїзовнiшньоекономiчноїполiтики в частинiiнтеграцiї України у світову економiку та розширення економiчного i соціального  спiвробiтництва з ЄС та Митним союзом, подаєДепартаменту економічного розвитку, промисловості та інфраструктури обласної державної адміністраціївiдповiднiпропозицiї;

31) забезпечує у межах своїх повноважень разом з iншими структурними пiдроздiлами участь пiдприємств та організацій району у виставково-ярмаркових заходах;

32) інформує суб’єктiв зовнішньо-економiчноїдiяльностi, що розташовані в районі, про накази Мiнекономрозвитку щодо застосування (скасування, змiни виду, припинення дiї) спеціальних санкцiй, передбачених статтею 37 Закону Украни “Про зовнішньо-економiчнудiяльнiсть”, та подаєДепартаменту економічного розвитку, промисловостіта інфраструктури обласної державної адміністраціївiдповiднуiнформацiю;

33) організовує роботу щодо розроблення і здійснення заходів для покращення інвестиційного та інноваційного клімату регіону у сферах транспорту, мінеральних ресурсів, зв’язку;

34)організовує роботу щодовизначенняпоточної та перспективної потреби у послугах та роботах, щонадаються та виконуютьсяпідприємствамигалузей транспорту;

35) організовує роботу щодо міжрегіональних економічних зв’язків та взаємодії між підприємствами галузей транспорту та споживачами їх послуг;

36) організовує роботу з наданняпропозицій, розроблення та виконанняпрограммекономічного і соціальногорозвиткурегіону на короткостроковийперіод, державних і регіональнихпрограммрозвитку у відповіднихгалузях, нормативно-правовихактівщодостратегічногоплануваннярозвитку у сферах транспорту, зв’язку;

37) організовує роботу щодостворенняналежних умов для доступу осіб з обмеженимифізичнимиможливостями до об’єктівфізичногооточення та транспорту загальногокористування для перевезенняпасажирів;

38) здійснює аналіз стану і тенденцій розвитку сфер транспорту, зв’язку, приймає участь у визначенні пріоритетів розвитку відповідних сфер, а також формуванні напрямів інвестиційної політики та підготовки пропозицій із зазначених питань, спрямованих на забезпечення сталого розвитку району та організацію надання послуг, підвищення їх якості та конкурентоспроможності;

39) готує пропозиції щодо реформування і розвитку сфер транспорту, зв’язку, спрямованих на виконання законів, актів Президента України та Кабінету Міністрів України, та забезпечення здійснення заходів для їхреалізації;

40) розробляє пропозиції до проектів нормативно-правових актів в сферах транспорту, зв’язку у законодавчовизначених випадках;

41) здійснює спільно з відповідними організаціями заходи, спрямовані на забезпечення безпеки руху на всіх видах транспорту і шляхах сполучення, зменшення шкідливого впливу діяльності транспорту на навколишнє природне  середовище;

42) зійснює підготовку пропозицій щодо вдосконалення маршрутної мережі  приміських автобусних маршрутів загального користування району;

43) сприяє розвитку регіонального ринку транспортних послуг, координації роботи окремих видів транспорту;

44)  сприяє розвитку науки, впровадженню нових технологій, підвищенню технічного рівня надання послуг, їх якості та конкурентоспроможності;

45) організовує роботу щодо  взаємодії з Міністерством інфраструктури України з питань координації роботи автомобільного, залізничного, і річкового транспорту;

46) вносить в установленому порядку пропозицiї з питань удосконалення законодавства України;

47) готує самостiйно або разом з iншими структурними пiдроздiлами iнформацiйнi та аналітичні матерiали для подання головi мiсцевої державної адмiнiстрацiї;

48) готує (бере участь у пiдготовцi) проектів угод, договорiв, меморандумiв, протоколів зустрічей делегацiй i робочих груп у межах своїх повноважень;

49) вносить пропозицiї щодо проекту вiдповiдного мiсцевого бюджету;

50) забезпечує ефективне i цiльове використання вiдповiдних бюджетних коштiв;

51) розробляє проекти розпоряджень голови адмiнiстрацiї, у визначених законом випадках — проекти нормативно-правових актiв з питань реалiзацiї галузевих повноважень;

52) бере участь у розробленні проектiв розпоряджень голови адмiнiстрацiї, проектiв нормативно-правових актiв, головними розробниками яких є інші структурнiпiдроздiли;

53) бере участь у погодженні проектiв нормативно-правових актiв, розроблених iншими органами виконавчої влади;

54) бере участь у пiдготовцiзвiтiв голови адмiнiстрацiї для їх розгляду на сесiї районної ради;

55) забезпечує здійснення заходiв щодо запобiгання i протидiїкорупцiї;

56) розглядає в установленому законодавством порядку звернення громадян;

57) опрацьовує запити i звернення народних депутатiв України та депутатів районної та обласної рад;

58) забезпечує доступ до публічної iнформацiї, розпорядником якої він є;

59) постiйно iнформує населення про стан здійснення визначених законом повноважень;

60) контролює виконання органами мiсцевого самоврядування наданих законом повноважень органiв виконавчої влади та надає вiдповiдну методичну допомогу;

61) здiйснює повноваження, делегованi органами мiсцевого самоврядування в частині своїх галузевих повноважень;

62) забезпечує у межах своїх повноважень виконання завдань мобілізаційної пiдготовки, цивiльного захисту населення, дотримання вимог законодавства з охорони працi, пожежної безпеки;

63) органiзовує роботу з укомплектування, зберiгання, облiку та використання архiвних документiв;

64) забезпечує у межах своїх повноважень реалiзацiю державної полiтики стосовно захисту iнформацiї з обмеженим доступом;

65) бере участь у вирiшеннi, вiдповiдно до законодавства, колективних трудових спорiв (конфлiктiв);

66) забезпечує захист персональних даних;

67) веде військовий облік військовозобов’язаних і призовників та бронювання військовозобов’язаних серед державних службовців відділу;

68) здiйснюєiншi,передбаченi законом, повноваження.

ІVПравове забезпечення

11. Відділ для здійснення повноважень та виконання завдань, що визначені, має право:

1) одержувати в установленому законодавством порядку від інших структурних підрозділів районної держадміністрації, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності та їх посадових осіб інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань;

2) залучати до виконання окремих робіт, участі у вивченні окремих питань спеціалістів, фахівців інших структурних підрозділів районної держадміністрації, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), представників громадських об’єднань (за згодою);

3) вносити в установленому порядку пропозиції щодо удосконалення роботи районної держадміністрації з питань економічного розвитку, торгівлі, та інфраструктури;

4) користуватись в установленому порядку інформаційними базами органів виконавчої влади, системами зв’язку і комунікацій, мережами спеціального зв’язку та іншими технічними засобами;

5) скликати в установленому порядку наради, проводити семінари та конференції з питань, що належать до їх компетенції.

12. Відділ в установленому законодавством порядку та у межах повноважень взаємодіє з іншими структурними підрозділами, апаратом районної держадміністрації, органами місцевого самоврядування, територіальними органами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, а також підприємствами, установами та організаціями з метою створення умов для провадження послідовної та узгодженої діяльності щодо строків, періодичності одержання і передачі інформації, необхідної для належного виконання покладених на нього завдань та здійснення запланованих заходів.

 V.Начальник відділу

13. Відділ очолює керівник, який призначається на посаду і звільняється з посади головоюрайонної держадміністрації згідно із чинним законодавством.

14. Керівник відділу:

1) здійснює повноваження керівника державної служби у відділі;

2) здійснює керівництво структурним підрозділом, несе персональну відповідальність за організацію та результати його діяльності, сприяє створенню належних умов праці у підрозділі;

3) подає на затвердження голові районної держадміністрації положення про відділ;

4) затверджує посадові інструкції працівників відділу та розподіляє обов’язки між ними;

5) планує роботу відділу, вносить пропозиції щодо формування планів роботи районної держадміністрації;

6) вживає заходів до удосконалення організації та підвищення ефективності роботи відділу;

7) звітує перед головою районної держадміністрації про виконання покладених на відділ завдань та затверджених планів роботи;

8) може входити до складу колегії районної держадміністрації;

9) вносить пропозиції щодо розгляду на засіданнях колегії питань, що належать до компетенції відділу, та розробляє проекти відповідних рішень;

10) може брати участь у засіданнях органів місцевого самоврядування;

11) представляє інтереси відділу у взаємовідносинах з іншими структурними підрозділами місцевої держадміністрації, з міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями – за дорученням керівництва районної держадміністрації;

12) видає у межах своїх повноважень накази, організовує контроль за їх виконанням.Накази нормативно-правового характеру, які зачіпають права, свободи і законні інтереси громадян або мають міжвідомчий характер, підлягають державній реєстрації в Головномутериторіальному управлінні юстиції у Хмельницькій області;

13) подає на затвердження голови районної держадміністрації проекти кошторису та штатного розпису відділу в межах визначеної граничної чисельності та фонду оплати праці його працівників;

14) розпоряджається коштами у межах затвердженого головою районної держадміністрації кошторису відділу;

15) призначає громадян України, які пройшли конкурсний відбір, на вакантні посади державної служби категорії “В”, звільняє з таких посад;

16) забезпечує підвищення кваліфікації державних службовців відділу;

17) присвоює ранги державним службовцям відділу, які займають посади державної служби категорії “В”;

18) здійснює контроль за дотриманням виконавської та службової дисципліни у відділі;

19) розглядає скарги на дії або бездіяльність державних службовців відділу;

20) очолює спеціалізовані служби цивільного захисту в межах своїх повноважень;

21) проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до повноважень відділу;

22) здійснює інші повноваження, визначені законом.

15. Накази керівника структурного підрозділу, що суперечать Конституції та законам України, актам Президента України, Кабінету Міністрів України, міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, можуть бути скасовані головою районної держадміністрації або іншим вищестоящим органом.

16. Граничну чисельність, фонд оплати праці працівників структурного підрозділу визначає голова районної держадміністрації у межах відповідних бюджетних призначень.

17. Штатний розпис та кошторис відділу затверджує голова районної держадміністрації за пропозиціями начальника відділу відповідно до Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2002 р. № 228.